KONSULTACJE SPOŁECZNE 
"CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA"€ 

 
Konsultacje społeczne "Cyfrowa Edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa" to cykl ogólnopolskich debat organizowanych na szczeblu regionalnym, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, pod patronatem kluczowych instytucji administracji publicznej, zaangażowanych kompetencyjnie w system edukacji. 
W celu wyłonienia i wdrożenia optymalnego modelu edukacji z wykorzystaniem najlepszych innowacyjnych rozwiązań niezbędne jest przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z uwzględnieniem współpracy takich instytucji, jak Urzędy Marszałkowskie, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, kuratoria oświaty, ośrodki metodyczne i centra doskonalenia zawodowego, przedstawicieli organów prowadzących szkoły (wójtowie i burmistrzowie), dyrektorzy szkół i lokalnych organizacji pozarządowych. 
Konsultacje mają na celu zaadresowanie i zaopiniowanie koniecznych zmian i ich kierunków w nauczaniu, na podstawie praktycznych przykładów i doświadczeń w Polsce i za granicą. Zadaniem spotkań przeznaczonych dla interesariuszy (JST, organy prowadzące, szkoły, nauczyciele, rodzice, itp.) jest m.in. przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań, z zastosowaniem technologii komunikacyjno-informatycznych w edukacji na świecie i w Polsce oraz przeprowadzenie dyskusji i zebranie wniosków na poziomie regionalnym. 


CEL: 

• Współpraca powyższych organów ma za zadanie zapobieganie już na poziomie wczesnej edukacji późniejszym problemom społecznym, do jakich należy m.in. bezrobocie wynikające z generalnego braku inicjatywy oraz umiejętności adaptacji do istniejących warunków na rynku. Wypracowany wielopłaszczyznowy model współpracy w kwestii edukacji w Polsce daje możliwość wprowadzenia do systemu elementów budujących konkurencyjność wobec systemów zachodnich. 

• Zadaniem konsultacji jest między innymi wskazanie na zależność kształcenia początkowego i jego jakości oraz wpływu na jakość i zaangażowanie studentów w późniejszym okresie nauki, z uwzględnieniem tzw. Mobile Education. 

• Istotnym elementem jest zaprezentowanie wszystkim powyższym podmiotom możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć informatycznych, to jest interaktywnych aplikacji w formie ćwiczeń na komputerach lub tabletach, dostępnych podczas zajęć lekcyjnych bez ograniczeń. 

• Rozwiązania i możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jako uzupełnienia podstawy programowej pozwolą pogłębiać wiedzę dzieci i młodzieży w sposób przystępny, ciekawy i interaktywny, dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieci z niepełnosprawnościami, obarczonych problemami emocjonalnymi wynikającymi często z niedostatku w domu. 

• Podczas spotkań zostaną zaprezentowane ekonomika oraz możliwości wykorzystania technologii informacyjno-edukacyjnych w nauczaniu, a także możliwości pozyskania dodatkowego finansowania wspierającego edukację - pozyskiwanie środków na infrastrukturę i pomoce dydaktyczne. 

• Ważnym elementem systemu nauczania w Polsce jest problem bezrobocia wśród nauczycieli. Jednym z celów konsultacji jest zaprezentowanie możliwości budowy modelu współpracy bezrobotnych nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnych na rzecz edukacji w regionie. 

• Istotnym elementem konsultacji będzie kwestia właściwego wyposażenia nauczycieli w tzw. narzędzia miękkie (umiejętności), niezbędne w nowym, zaawansowanym technologicznie systemie edukacji. 


DATA I MIEJSCE: 

• 6 listopada (środa) 2013 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce 
• 7 listopada (czwartek) 2013 - Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, Rzeszów 
• 27 listopada 2013 (środa) - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, Białystok 
• 28 listopada 2013 (czwartek) - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn 
• 25 marca (wtorek) 2014 - Sala herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 
• 26 marca (środa) 2014 - sala Patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń 
• 8 kwietnia (wtorek) 2014r.- sala rycerska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 
• 10 kwietnia (czwartek) 2014r. - sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18