27 maja 2014 roku Agata Tyszkiewicz - Prezes Fundacji Innowacyjna Edukacja została powołana do Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do zadań Zespołu należą m.in. przygotowywanie opinii i rekomendacji dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty i wychowania, przedstawianie propozycji rozwiązań oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań. Zespołem kieruje Marta Czapińska - Szef Gabinetu Politycznego Ministra. Pierwszym dokumentem wypracowanym przez zespół są propozycje zmian legislacyjnych w zakresie funkcjonowania organów społecznych w szkole. Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na pierwszą połowę września.